Menu
CHIP Speedtest

Potenciál HTML5

Potenciál HTML5

HTML5 přináší technologie, které posouvají možnosti webových vývojářů na úroveň, o které se jim ještě nedávno mohlo jen zdát…
PAVEL SALVET

V historii internetu se jen obtížně hledají mezníky, kterými by bylo možné "ohraničit" jednotlivé vývojové etapy. Důvod je zřejmý: webové technologie se nevyvíjejí skokově, ale spíše se postupně rozvíjejí a zdokonalují. Přesto při důkladnějším zkoumání najdeme události a technologie, které měly dlouhodobý a dalekosáhlý vliv na podobu, úlohu a fungování webových stránek. A kde jinde tyto důležité události hledat, než symbolicky na přelomu milénia? Právě toto období nám nabídlo několik "zásadních proměn":
- skončila éra prohlížeče Netscape, na pozici dominantního prohlížeče se probojoval Internet Explorer;
- zrodil se Google a začala nová éra v oblasti vyhledávání informací;
- webové stránky zaplavil Flash;
- vzrostl vliv standardizační organizace W3C (World Wide Web Consortium), které se podařilo reálně prosadit řadu svých webových standardů (CSS, DOM, XML, PNG).
Tyto změny předurčily vývoj webu minimálně na deset let dopředu. Zdá se, že nyní je čas na nové impulzy. Podle většiny odborníků je budoucnost ve webových aplikacích, což naznačují i aktuální trendy. Pro vývoj plnohodnotných webových aplikací (tj. takových, které budou stejně dobrou, ne-li lepší alternativou současných desktopových aplikací) jsou však zcela nezbytné nové technologie. Jak se zdá, HTML5 tento problém řeší…

HTML5 – opravdu nový mezník?

Název HTML5 neoznačuje ani tak pátou verzi jazyka HTML, jako spíše celou rodinu technologií, která je na tento jazyk navázána. Samotný HTML tedy tvoří jakousi platformu, která všechny tyto různé technologie spojuje. Řada z nich byla původně přímo součástí připravované specifikace HTML5, později se ale oddělily a nyní existují ve formě samostatných pracovních návrhů, i když se dále řadí pod HTML5.
Leckdo by mohl namítnout, že HTML5 nic závratně přínosného neobsahuje a že téměř vše se dá naprogramovat za použití stávajících prostředků. Měl by sice pravdu, takové programování je však záležitostí velkých kompromisů. Bez HTML5 mohou weboví vývojáři zapomenout na jednoduchá, přímočará řešení a na přehledný a elegantní programový kód. Musí spoléhat na plug-iny (Flash, Java applety) a vymýšlet složitá řešení zpracování dat. Výsledné aplikace jsou potom komplikovanější a méně kvalitní, než by mohly být.
Dosavadní řešení mají zkrátka příliš mnoho omezení, která brání rychlejšímu rozvoji webových aplikací a omezují jejich efektivnost. HTML5 tyto problémy řeší a je odpovědí na současné požadavky a nedostatky. Tento komplexní projekt nabízí nejen množství nových technologií, ale přináší i spoustu zajímavých "přídavků" – například kontextová menu v HTML nebo geolokaci. Pojďme se však podívat konkrétněji na přínos jednotlivých nových postupů.

Příjem dat

Naprostá většina aplikací potřebuje pro svou práci data. Je-li zdrojem těchto dat sám uživatel, je nezbytné provést nejprve jejich validaci – tzn. ověřit jejich formální správnost. Pokud by totiž přijatá data neměla správný tvar, běh aplikace by mohl skončit chybou. Jak by kupříkladu aplikace vypočítala věk uživatele, kdyby ten do políčka "Datum narození" napsal místo čísel "čtvrtej leden"?
HTML5 přináší vylepšené formuláře s novými typy vstupních polí, s možností přesnějšího vymezení zadatelných údajů (např. jen číslo z určitého intervalu) i s validačním mechanismem. To umožňuje přenést veškerou "práci" související s validací zadaných údajů na HTML, což má dvě výhody: kratší programový kód aplikace a pro člověka srozumitelnější zápis, v němž lze případnou chybu odhalit letmým pohledem. Poznámka: To ale neplatí pro "server-side" aplikace, protože na serveru se data musí znovu prověřit.
Další nevýhodou staré technologie byla absence přístupu k obsahu uživatelových souborů. Javascriptové aplikace musely vzít zavděk textovými vstupy. Krkolomným řešením bylo odesílání uživatelem vybraných souborů na server, kde došlo k jejich zpracování, a získaná data pak byla nahrávána ze serveru zase zpátky do aplikace. Nyní však existuje rozhraní File API, díky němuž už mohou webové aplikace Javascriptem zpracovat obsah souborů poskytnutých uživatelem.

Ukládání dat

Webové aplikace často potřebují mezi jednotlivými požadavky a sezeními ukládat data u klienta. Zatím se pro tento účel využívají tzv. cookies. Na některé úkoly však cookies nestačí. Jejich maximální velikost je velmi skromná (4 kB na jeden cookie) a mohou uchovávat jenom textové řetězce. Webové aplikace dnes už ale potřebují ukládat větší objem dat v komplexnější podobě a tato potřeba časem jistě poroste.
V současné době je například problém, pracuje-li uživatel s jednou a tou samou aplikací ve více oknech, resp. panelech prohlížeče! Průběžně ukládaná data se totiž budou pochopitelně ukládat do jediného cookie a vzájemně se tak přepisovat. V mnoha případech je samozřejmě žádoucí, například při změně nastavení aplikace, aby nové nastavení platilo všude. Jenže ani v tomto případě to nefunguje dokonale. Mezi jednotlivými instancemi aplikace neexistuje přímá vazba, tudíž se změny projeví pouze v tom okně, popřípadě panelu, se kterým uživatel právě pracuje. K téže aplikaci v ostatních oknech, resp. panelech se nevyšle žádný podnět, aby načetla cookie znovu a použila aktualizovaná data.
HTML5 nabízí jako řešení tři typy virtuálního úložiště. První z nich je určen k uchovávání dat platných po dobu aktuální relace (tj. do zavření okna nebo panelu prohlížeče). Prohlížeče, které umožňují relace obnovovat, však budou tato data uchovávat tak dlouho, dokud bude relace obnovitelná. Každá relace disponuje svou vlastní kopií úložného datového prostoru, což řeší výše zmíněný problém s přepisováním dat.
Druhý typ úložiště zase představuje časově nelimitovaný úložný prostor. Prohlížeče by data v něm neměly automaticky mazat, jakmile dojde alokovaný prostor, ale navrhnout uživateli tento prostor rozšířit. Prakticky se bude jednat o celou sadu úložišť, protože každá webová stránka bude moci mít své vlastní lokální úložiště. Zásah do něj vyvolává událost (event), kterou může běžící aplikace zachytit a reagovat na ni. Třetí typ se svou sofistikovaností velmi liší od předešlých dvou, přestože se opět jedná o perzistentní klientské datové úložiště. Má databázový charakter a slouží pro ukládání složitěji strukturovaných dat. Záznamy jsou navíc indexovány.

Přetahování objektů

Většina uživatelů při práci s počítačem ráda používá techniku drag and drop – je to rychlé a pohodlné. Tato technika se pomocí Javascriptu napodobovala i na webu. Nebylo to však dokonalé. Občas se stávalo, že se uchopený objekt při prudkém pohybu myší vysmekl na okamžik zpod kurzoru. Slabší počítače totiž ne vždy dost rychle zvládly provést algoritmus, který synchronizoval pozici přesunovaného objektu s pozicí kurzoru. Také nebylo možné spolehlivě zajistit změnu podoby kurzoru ihned po "uchopení" nebo "puštění" objektu. Východiskem je opět HTML5, přesněji "Drag and Drop API". Rozhraní, prostřednictvím něhož lze mechanismus drag and drop do stránky bezvadně aplikovat.
Podobným způsobem by se při výčtu předností HTML5 dalo pokračovat ještě dlouho. I z několika uvedených příkladů lze vypozorovat povahu HTML5 – jde především o vylepšení "pod kapotou", zatímco navenek budou aplikace působit stále stejně. To ale neznamená, že by se na podobě webů nemělo nic měnit. V souvislosti s dalšími technologiemi, které vývojáři prohlížečů horečně implementují (CSS 3 a SVG), se dá očekávat ještě více interaktivity a četnější vizuální efekty – například animace, stínování, gradienty, nebo dokonce 3D ztvárnění prvků.

Stabilita webových aplikací

Je obecně známo, že zdrojem nestability webových aplikací bývají obvykle zásuvné moduly neboli plug-iny. Příliš dobrou pověst nemá v tomto ohledu například Flash. Pokud by se webové aplikace díky HTML5 dokázaly obejít bez plug-inů, výrazně by to přispělo ke stabilitě aplikací a ke spokojenosti uživatelů. Bezproblémový však nemusí být ani Javascript. Nedomyšlený algoritmus může způsobit zacyklení (příkaz nebo sekvence příkazů se opakuje v nekonečném cyklu) nebo může být tak náročný, že si jeho provedení vyžádá minuty. V obou případech stránka "zamrzne" a nereaguje na akce uživatele.
I na tento problém má HTML5 recept – nabízí tzv. multithreading. Skripty mohou pracovat v samostatných procesech, odděleně od stránky. Uživatel díky tomu může na stránce klidně provádět běžné úkony (vyplňovat formulář, označit a kopírovat text, na něco klikat apod.) a problém ignorovat. Dalším nejistým prvkem při práci s webovými aplikacemi může být internetové připojení. Jak už to tak podle zákona schválnosti bývá, připojení se přeruší právě ve chvíli, kdy má člověk rozdělanou práci. Může HTML5 pomoci i v této situaci?
Zdá se to nemožné, ale za určitých okolností skutečně ano. Tvůrci webové aplikace mohou zařídit, že se celá aplikace nahraje do vyrovnávací paměti (cache) prohlížeče a díky tomu bude moci fungovat v off-line režimu. Nebude to samozřejmě nic platné v případě, kdy daná aplikace vyžaduje permanentní kontakt se serverem – například chat nemůže fungovat v off-line režimu. U jiných typů aplikací, třeba editorů či e-mailové schránky, by však neměl nastat problém. Bylo-li by zapotřebí něco odeslat (e-mail, obsah editovaného souboru apod.), provedlo by se to automaticky ihned po obnovení připojení. Funkční off-line provoz webových aplikací by se obzvlášť hodil těm, kteří mají mobilní připojení a cestují – rapidně se minimalizuje závislost na signálu…

HTML5 a bezpečnost

Společně s novými technologiemi se obvykle také objeví nová bezpečnostní rizika. U HTML5 to ale v zásadě neplatí. Jak jsme již zmínili – nejde o žádnou "zcela novou" technologii, ale o vylepšení již existujících technologií. Zůstávají však staré hrozby, hlavně XSS (cross-site scripting). Proti hrozbě XSS není žádná obezřetnost dost velká. Hackeři totiž stále přicházejí s novými fintami, jak propašovat záškodnický kód do cizích stránek. Správci webových serverů by tedy měli být raději maximálně nedůvěřiví a k příspěvkům od uživatelů přistupovat s podobnou opatrností jako k odjištěnému granátu.

Perspektiva

I s křišťálovou koulí v ruce se do budoucnosti nahlíží jen velmi obtížně, proto je obvykle lepší vyhnout se smělým předpovědím. V případě HTML však zůstáváme maximálně optimističtí, a to i díky pozitivnímu přístupu Microsoftu (viz Chip 3/2011, strana 46). Tipujeme, že nová API se brzy dočkají plného využití. Díky tomu, že jsou navržena účelně a s ohledem na současné potřeby, je mnozí programátoři webových aplikací neváhají používat už dnes, byť je to poněkud předčasné vzhledem k ne zrovna vysoké penetraci nejnovějších verzí prohlížečů.
AUTOR@CHIP.CZ

ZDROJE
http://w3.org/TR/
http://heideri.ch/jso/Ian Hickson
Ne vždy se podaří, aby se v čele významného projektu ocitl schopný člověk, v případě HTML5 se to však naštěstí podařilo. Vůdčí osobností projektu HTML5 je totiž Ian Hickson, specialista na problematiku webových technologií. Zkušenosti získal například při práci pro společnosti Netscape a Opera Software, v současnosti pracuje pro Google a také pro konsorcium W3C. Je také autorem známých testů Acid2 a Acid3 – výstupy těchto testů slouží odborníkům při hodnocení nových verzí prohlížečů jako měřítko jejich kompatibility s webovými standardy.


Obrana proti XSS
Možností, jak vést XSS útok, je sice mnoho a s HTML5 jich ještě přibylo, v principu jsou ale všechny stejné. Díky tomu se lze XSS útoku obratně vyhnout dodržováním dvou osvědčených pravidel pro ošetřování uživatelských vstupů: 1. Rozebrat uživatelský vstup. Znaky <, >,",',&, pokud netvoří součást přípustných tagů, atributů a jejich hodnot (viz následující bod), převést na entity (v PHP je na to funkce htmlspecialchars()). Rozbor musí být samozřejmě důsledný, aby po opětovném složení byla data ve správném a bezpečném tvaru. URL například nemůže začínat řetězcem javascript:. 2. Vytvořit si seznam přípustných (bezpečných) HTML tagů a atributů a jen tyto akceptovat v uživatelském příspěvku, ostatní vypustit. Opačný přístup (který se také používá) – tedy vytvořit blacklist nebezpečných tagů a atributů a akceptovat jen to, co v něm není – je ze zásady špatný! Po čase se totiž objeví nové potenciálně nebezpečné tagy a atributy. Starý filtr založený na principu blacklistu tudíž propustí mimo jiné i tag video s atributem poster, což lze v některých prohlížečích využít k provedení úspěšného XSS útoku:
Tato pravidla lze uplatnit i proti nonperzistentním XSS útokům (tj. útoky vedené přes odkazy z jiných webů skrze upravenou část URL).


Technická řešení vybraných úloh typických pro webové aplikace
Úloha Současná řešení HTML5 řešení
Získání dat od uživatele Formuláře, serverové technologie Formuláře, File API
Uložení dat v počítači uživatele Cookies Více typů klientských úložišť
Komunikace se serverem AJAX, periodické dotazy na server Web Sockets, Server-sent DOM events
Přehrávání videa Flash HTML5 video
Interaktivní animace Flash Canvas
Přetahování objektů na stránce Javascriptová simulace tažení objektu Drag and Drop API


Foto: YouTube: Pro HTML5 bude klíčová podpora přehrávání videa bez nutnosti instalace kodeků...
Foto: Podpora: Podrobnosti o kompatibilitě jednotlivých prohlížečů najdete na adrese http://html5demos.com.
Foto: Vyrovnané: Polovina hry je ve Flashi, polovina v HTML5 – uživatelé nemají šanci poznat, na které straně je "stará technologie".
Foto: Hravý standard: Schopnosti HTML 5 naznačuje i nová on-line hra od Microsoftu Pirates Love Daisies (Piráti milují sedmikrásky) – najdete ji na adrese www.pirateslovedaisies.com.

Tipy a triky pro IE9

Nejnovější verze Internet Exploreru přichází s celou řadou zajímavých funkcí, které uživatelům nabízejí větší bezpečnost nebo pohodlnější ovládání. Pojďme se podívat na některé z nich.

Internetový prohlížeč patří k nejdůležitějším programům a pro většinu uživatelů jde o klíčovou aplikaci pro každodenní použití. Toho si je vědom i Microsoft, který v nejnovější verzi svého populárního prohlížeče nasadil pro konkurenci laťku hodně vysoko.

Triky a nové funkce

Internet Explorer 9 nabízí celou řadu nových funkcí, které zrychlují internetové surfování. Ukážeme vám ty nejlepší a přidáme i několik tipů pro jejich efektivnější využívání.

Zobrazení záložek pod panelem Adresa

Záložky s jednotlivými webovými stránkami jsou ve výchozím nastavení zobrazeny napravo od panelu "Adresa", jehož délku můžete upravovat přetažením myší jeho pravého okraje. Pokud vám více vyhovuje možnost zobrazit záložky pod panelem Adresa, klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo napravo od tlačítka "Nová záložka" a zvolte "Zobrazit záložky na samostatném řádku".

Integrace se systémem Windows 7

Nová funkce Internet Exploreru 9 "připnuté weby" umožňuje přidat na hlavní panel systému Windows 7 libovolnou stránku. Stačí ji jenom vzít, přetáhnout na hlavní panel, a následně ji můžete spouštět jako jiné programy. Můžete tak otevírat své nejoblíbenější stránky jedním kliknutím z hlavního panelu systému Windows 7. IE9 však přichází ještě s další novinkou, která umožňuje autorům stránek přidat další funkce zobrazující se uživatelům po kliknutí pravým tlačítkem myši. Díky tomu pak můžete některé akce na konkrétní stránce spustit dvěma kliknutími z hlavního panelu.

Facebook jako aplikace ve Windows 7

Tuto funkci například využijete, jste-li častým návštěvníkem Facebooku. Stačí jít na stránky Facebooku, přihlásit se ke svému účtu a přetáhnout záložku s otevřenou stránkou Facebooku na hlavní panel systému Windows 7. Tímto způsobem uděláte ze stránky Facebooku aplikaci ve Windows 7. Následně můžete kdykoliv pomocí jednoho kliknutí otevřít svůj účet na Facebooku. Další možností je využití Seznamu odkazů (tzv. jumplistů) – stačí jen kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu Internet Exploreru 9, a objeví se nabídka s možností přejít rovnou do určité sekce Facebooku. Další zajímavostí je indikace nové zprávy od vašich přátel, která se objeví na ikoně Facebooku v případě, že na Facebooku dojde k nějaké změně.

E-mail a SMS od Seznamu vždy k dispozici

Rovněž uživatelé celé řady oblíbených e-mailových adres (například @seznam.cz, @email.cz, @spoluzaci.cz, @stream.cz nebo @firmy.cz) se mohou díky nové funkci IE9 do své schránky přihlásit mnohem snadněji. V nabídce "Nastavení |Pokročilé nastavení " kliknou na položku "Vytvořit Seznam odkazů", a jejich e-mailová schránka se automaticky připne na hlavní panel systému Windows 7. Stejného cíle dosáhnete přetažením záložky otevřené e-mailové schránky na hlavní panel – rychlé a elegantní řešení. Na hlavním panelu vám pak přibude například ikonka "Email od Seznamu" a do svojí schránky tak můžete přejít "jedním kliknutím levým tlačítkem myši". Za zmínku také stojí, že pokud na tuto ikonu kliknete pravým tlačítkem myši, objeví se rozšířená nabídka. V ní budete moci vybrat dodatečné funkce, například přímý přístup do složky "Doručená pošta" nebo k funkcím "napsat SMS" nebo "nový e-mail". Také je možné začít procházet web v režimu InPrivate, kde se nezaznamenávají informace o navštívených stránkách a další údaje na daném počítači.

Webové stránky vedle sebe

Další z novinek Internet Exploreru 9 je možnost vzít záložku a vytáhnout ji z aktuálního okna. Stačí ji uchopit myší, mít stále stisknuté levé tlačítko a umístit na požadované místo. Tato funkce je výhodná především v případě, že pracujete s širokoúhlým displejem nebo se dvěma monitory. Lze ji ale také využít v případě, kdy čtete jednu stránku a potřebujete ji rychle porovnat s druhou stránkou. Mimořádně šikovná je tato funkce například při vytváření dokumentů přes webové rozhraní v Office Web Apps – její pomocí lze jednoduše porovnat zdrojová a cílová data.
Vedle možnosti vzít stránku a oddělit ji z aktuálního okna prohlížeče je zde i možnost stránku vrátit zpět do okna IE9. To provedete uchopením záložky (za stálého držení levého tlačítka myši) a přetažením okna vedle existujících záložek. To se může hodit například ve chvíli, kdy vybíráte na internetu zboží a porovnáváte ho s nabídkami z jiných obchodů. Tímto způsobem lze zvolit "horké kandidáty" na finální výběr a ty si jednoduše dávat do jednoho okna. Další uplatnění by mohla tato funkce najít na intranetových portálech, kdy bude ve webovém prohlížeči fungovat více a více programů s pokročilou funkcionalitou.

Vyhledávání s akcelerátory

Internet Explorer 9 také podporuje princip akcelerátorů a vizuálního vyhledávání. V současné době je k dispozici několik akcelerátorů pro české servery a vizuální vyhledávání. Zajímavými příklady jsou Mapy.cz (http://ieaddons.com/cs/Details.aspx?Id=3365), slovníky (http://ieaddons.com/cs/Details.aspx?Id=3054) pro překlad slov z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny, slovník cizích slov nebo přímý přístup na Wikipedii.
Například internetový obchod Alza.cz umožňuje svým zákazníkům rychle najít potřebné informace o zboží, které je zajímá. Nyní lze využít akcelerátor pro vyhledávání zboží na libovolné stránce, aniž byste museli tuto stránku opustit. Druhou možností je pak vizuální vyhledávání, které vám zobrazí nejen textové výsledky vyhledávání, ale také obrázek, krátký popis zboží a cenu. Výhodou je, že si můžete tento výsledek zobrazit na libovolné stránce, aniž byste museli přecházet na stránku související s hledaným produktem.
Například pokud vás na stránce o Windows 7 zaujme možnost upgradovat počítač se systémem Windows 7 Starter na Windows 7 Home Premium pomocí Windows Anytime Upgrade, nemusíte zdlouhavě vyhledávat informace o tomto produktu na specializovaných webech. Stačí jen označit si na dané stránce pomocí myši text WAU a poté, co se objeví modrá ikonka akcelerátoru, kliknout na ni levým tlačítkem a zvolit položku "Vyhledat produkt na Alza.cz". Poté se v náhledovém okně přímo zobrazí výsledky vyhledávání, aniž byste museli danou stránku opouštět. V případě, že chcete rovnou přejít do internetového obchodu Alza.cz, stačí jen kliknout na položku "Vyhledat produkt na Alza.cz", a po chvilce se přímo otevře nová barevná záložka s výsledky vyhledávání daného textového řetězce.

Poradce pro výkon doplňků

Novinkou v prohlížeči Internet Explorer 9 je tzv. poradce pro výkon doplňků, jehož funkce spočívá v identifikaci doplňků, které mohou prohlížeč zpomalovat. Také ale může nabídnout informace v oznamovací oblasti a jeho pomocí lze i doplněk zakázat nebo vyřešit potenciální problém. Díky tomu, že pro každý doplněk je zobrazena doba načítání, máte dokonalý přehled o tom, jaký mají jednotlivé doplňky dopad na samotné surfování. Na základě těchto informací se tak můžete rozhodnout používat ty doplňky, které jsou pro vás přínosem, a zakázat ty, které nejsou tak užitečné nebo jsou příliš pomalé. To vše přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu procházení internetu.

Vyšší bezpečnost uživatele

Moderní prohlížeče často obsahují nástroje, které mohou ochránit uživatele před různými typy internetových útoků. Některé prvky jsou zabudovány přímo v prohlížeči – například různé formy filtrů nebo nástroje pro sdílení informací o chování uživatele. Další bezpečnostní funkce mohou být také podporovány i provozovatelem konkrétní stránky – například jde o jednoznačnou identifikaci serveru prostřednictvím bezpečnostního certifikátu, což je často využíváno bankami nebo jinými finančními institucemi. Lze také očekávat, že podobnou funkci budou v budoucnu implementovat další typy serverů, jako například internetové obchody, aukční nebo slevové portály.

Ochrana před sledováním

Obsah, obrázky, reklama nebo analýzy zobrazené na navštívených webech mohou částečně pocházet z externích webů nebo webů jiných provozovatelů. I když tento obsah může být pro vás a vaše oblíbené weby užitečný, mohou weby jiných provozovatelů tato data zneužít ke sledování vaší aktivity na internetu. Součástí prohlížeče by tedy měla být i ochrana před tímto typem sledování – to poskytuje uživateli další úroveň kontroly nad svými daty a také možnost rozhodnout se, jaké informace zpřístupní cizím subjektům. Internet Explorer 9 takovou funkci nabízí: jeho "Ochrana před sledováním" umožní uživateli určit, které další weby mohou o vás získávat informace nebo vás sledovat on-line. Pomocí této funkce můžete vytvořit seznam obsahující weby, pro které bude zablokováno zobrazování obsahu.

Filtr SmartScreen

Internet Explorer 9 je navržen tak, aby poskytoval ochranu před rychle se vyvíjejícími webovými hrozbami a útoky využívajícími sociální inženýrství. Může se jednat o odkaz v e-mailu, který vypadá, jako by přišel z vaší banky, falešná oznámení z webů sociálních sítí, výsledky vyhledávání oblíbeného obsahu nebo záludnou reklamu. V téměř libovolné oblasti internetového surfování lze narazit na příklad, jak lze obsah zneužít. Díky filtru SmartScreen ale můžete procházet internet s větší jistotou a s vědomím toho, že jste před útoky tohoto typu lépe chráněni. Filtr SmartScreen s těmito hrozbami bojuje pomocí celé řady důmyslných nástrojů, jako jsou:
- Ochrana před phishingem – odvrací hrozby přicházející z podvodných webů usilujících získat vaše osobní údaje, například uživatelská jména, hesla nebo údaje o platbách;
- Reputace aplikací – umožňuje vyloučit zbytečnou kontrolu známých souborů, a naopak zobrazit důrazná upozornění pro stažené soubory představující vyšší riziko;
- Ochrana před škodlivým softwarem – brání tomu, aby potenciálně škodlivý software mohl proniknout do vašeho počítače a monitorovat vaši online aktivitu.
Při odhalení škodlivého webu dokonce dojdete v nezbytných případech v Internet Exploreru k jeho zablokování. Škodlivý software nebo phishing, jehož zdrojem jsou legitimní weby, také dokáže izolovat pomocí "chirurgického řezu" a zablokovat škodlivé stránky tak, aby nebyla postižena zbylá část webu. Filtr Smartscreen také spolupracuje se Správcem stahování a díky tomu vás chrání před stažením potenciálně rizikových souborů, které jsou okamžitě zablokovány. Správce stahování také dokáže označit stažené programy, které představují vyšší riziko. Na základě těchto informací se poté můžete rozhodnout, zda uložené soubory odstranit, spustit, nebo uložit.

Filtrování ActiveX

ActiveX je technologie integrovaná do mnoha oblíbených webů, která obohacuje zážitky z procházení internetu. Umožňuje mimo jiné nabízet i takové funkce, jako například přehrávání videa, zobrazení animací nebo prohlížení určitých typů souborů. Technologie ActiveX ale také může představovat riziko pro zabezpečení, případně způsobit zpomalení počítače. Filtrování ActiveX v Internet Exploreru pomáhá získávat informace nutné pro zvážení vhodnosti spouštění potenciálně problematických doplňků. Například je možné zablokovat ovládací prvky ActiveX pro všechny weby a poté je zapnout jen pro ty weby, kterým důvěřujete. To pomáhá vylepšit ochranu před nebezpečnými nebo nespolehlivými ovládacími ActiveX prvky.

Zvýrazňování domén

Pokud se chcete vyhnout podvodným webům, měli byste znát adresu webu, který se chystáte navštívit. Díky zvýrazňování názvu domény v panelu Adresa je v Internet Exploreru 9 skutečná webová adresa viditelná na první pohled, což usnadňuje identifikaci navštívených webů. Tato funkce pomáhá upozornit na podvodné weby, které se vás snaží oklamat pomocí zavádějících adres, a snižuje pravděpodobnost ohrožení vašich osobních informací.
Další tipy a triky najdete na adrese http://windows.microsoft.com/cs-CZ/internet-explorer/products/ie-9/tips.


Foto: Na hlavní panel Windows 7 je možné přidat libovolnou stránku.
Foto: Internet Explorer 9 vám umožní udělat z Facebooku aplikaci ve Windows 7
Foto: Přidání akcelerátoru do Internet Exploreru je snadné.
Foto: Využití akcelarátoru serveru Mapy.cz v praxi...
Foto: Díky filtru SmartScreen můžete procházet internet bezpečněji.
Foto: Rozšířená nabídka Internet Exploreru umožňuje přímý přístup k poštovní schránce.
Foto: Nový Internet Explorer nabízí mnohem lepší správu doplňků.

 

Komerční sdělení